Algemene Voorwaarden

Cirene Cosmetics is een Besloten Vennootschap en is gevestigd aan de Kerkstraat 37A, 5056 AB in Berkel-Enschot en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 18025814. Cirene Cosmetics is een online cosmetica-winkel gespecialiseerd in exclusieve beautyproducten.

Begrippen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Cirene Cosmetics: de ondernemer die producten op afstand aanbiedt en hiermee de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere koper) die een overeenkomst op afstand sluit met Cirene Cosmetics.
Koper: de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of de rechtspersoon (zakelijke koper) die een overeenkomst (op afstand) sluit met Cirene Cosmetics.
Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.
Website: de website van Cirene Cosmetics: https://www.cirenecosmetics.nl/.

Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod, de overeenkomsten en de levering van producten door of namens Cirene Cosmetics.
2. Eventueel door de koper gehanteerde algemene voorwaarden, hoe dan ook genaamd, zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
3. Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn pas van toepassing als deze door Cirene Cosmetics uitdrukkelijk en schriftelijk zijn geaccepteerd.
4. Cirene Cosmetics mag deze algemene voorwaarden wijzigen en/of aanvullen. Hierover ontvangt de consument/koper vooraf bericht.
5. Wanneer één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing en zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen. Deze nieuwe bepaling heeft zoveel mogelijk de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
6. In het geval van strijdigheid tussen de inhoud van deze algemene voorwaarden en een tussen consument/koper en Cirene Cosmetics gesloten overeenkomst, heeft de inhoud van de overeenkomst voorrang.

Aanbod
1. Een aanbod in de webwinkel is vrijblijvend. Dit betekent dat Cirene Cosmetics het aanbod kan wijzigen.
2. Alle genoemde prijzen in het aanbod zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Genoemde prijzen in offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
3. De consument/koper zorgt ervoor dat de gegevens die aan hij aan Cirene Cosmetics verstrekt, juist, actueel en volledig zijn.
4. De inhoud van de overeenkomst bestaat uitsluitend uit de producten die in het aanbod zijn omschreven.

5. Cirene Cosmetics is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of verschrijvingen in het aanbod en programmeer- en/of typ/drukfouten op de website en/of social media kanalen van Cirene Cosmetics. Dit betekent o.a. dat Cirene Cosmetics niet verplicht is om het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst tussen de consument/koper en Cirene Cosmetics komt tot stand doordat:
a. de consument/koper digitaal akkoord gaat met het aanbod van Cirene Cosmetics door het product van zijn keuze op de website aan te geven en de bestelling af te ronden én aan de gestelde voorwaarden te voldoen;
b. Cirene Cosmetics een bestelling per e-mail aan de consument/koper heeft bevestigd.
2. De consument/koper gaat ermee akkoord dat voor communicatie gebruik gemaakt mag worden van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen. In het bijzonder communicatiemiddelen die gebruik maken van een internetverbinding.
3. Cirene Cosmetics treft passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische overdracht van data en het elektronisch betalen te beveiligen en zorgt voor een veilige website.
4. De consument/koper ontvangt de bestelbevestiging/factuur per e-mail op het in het bestelproces aangegeven e-mailadres.

Recht van ontbinding (bedenktijd)
1. De website van Cirene Cosmetics bevat een webwinkel waar fysieke producten op afstand gekocht kunnen worden.
2. Voor consumenten (niet voor proffesionals ook wel B2B genoemd) bestaat, bij een koop op afstand, het recht van ontbinding. De consument kan de overeenkomst, binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het product, zonder opgaaf van redenen ontbinden. Als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld, gaat de bedenktijd in op de dag dat de consument het laatste product van deze bestelling heeft ontvangen.
3. Wanneer de consument gebruik wil maken van het wettelijke ontbindingsrecht, dient de consument contact op te nemen met Cirene Cosmetics via info@cirenecosmetics.nl of 013 583 53 73 of het retourformulier op de website in te vullen. De consument moet het product vervolgens binnen veertien (14) dagen na ontbinding van de overeenkomst, terugsturen naar Cirene Cosmetics. Dit doet de consument in de originele verpakking. De retourkosten komen hierbij voor rekening van de consument.
4. Tijdens de bedenktijd mag de consument het product uitpakken met als doel de aard en de kenmerken van het product vast te stellen op een manier zoals de consument dit in een fysieke winkel ook zou doen. De consument gaat zorgvuldig om met het product. In het geval er waardevermindering van het product optreedt tijdens de bedenktijd, dan is de consument hiervoor aansprakelijk.
5. Het risico en de bewijslast voor het juist én op tijd uitoefenen van het wettelijke ontbindingsrecht, ligt bij de consument.
6. Na ontvangst van de retourzending, ontvangt de consument een bevestiging. Na ontvangst van de bevestiging duurt het maximaal veertien (14) werkdagen voordat het aankoopbedrag door Cirene Cosmetics teruggestort wordt.


7. Het wettelijke ontbindingsrecht geldt niet voor producten die volgens specificaties van de consument of op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument gemaakt zijn. Hierbij kan gedacht worden aan: afwijkende formaten, wijzigingen in originele prints, photoshop opdrachten, eigen inbreng etc.

Inhoud van de overeenkomst
1. Cirene Cosmetics levert, indien geen specifieke normen of voorschriften zijn overeengekomen, overeenkomstig datgene wat Cirene Cosmetics redelijkerwijs mocht veronderstellen.
2. Cirene Cosmetics staat ervoor in dat producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
3. De producten die Cirene Cosmetics aanbiedt, hebben de eigenschappen die Cirene Cosmetics ten aanzien van die producten, in het aanbod kenbaar heeft gemaakt. Cirene Cosmetics kan niet garanderen dat de producten geschikt zijn voor het doel waarvoor de consument de producten wil gebruiken.

Levering & verzending
1. Cirene Cosmetics zal geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen dertig (30) dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Wanneer een leveringstermijn niet gehaald gaat worden, zal Cirene Cosmetics de consument/koper daarvan zonder onnodige vertraging op de hoogte brengen. De consument/koper heeft in dat geval de mogelijkheid om binnen zeven (7) dagen na ontvangst van die mededeling, de overeenkomst te ontbinden en terugbetaling van het aankoopbedrag te vragen.
2. Genoemde levertermijnen in het aanbod zijn slechts een indicatie. De consument/koper kan hieraan geen rechten ontlenen. Overschrijding van een levertermijn geeft de consument/koper geen recht op schadevergoeding of een andere vorm van compensatie.
3. Producten worden door een extern vervoersbedrijf geleverd op het adres dat door de consument/koper in het bestelproces is aangegeven.
4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten gaat over op de consument/koper vanaf het moment van aflevering bij de consument/koper.
5. Alle genoemde prijzen zijn inclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven. Voor verzendingen naar het buitenland (met uitzondering van België) zijn de verzendkosten niet inclusief.

Prijzen en betaling
1. Cirene Cosmetics is gerechtigd haar prijzen te wijzigen. Wanneer een prijswijziging plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft alleen de consument het recht de overeenkomst te ontbinden. Prijswijzigingen die het gevolg zijn van gewijzigde wet- en regelgeving, geven consument/koper niet het recht de overeenkomst om die reden te ontbinden.
2. Producten die via de website worden gekocht, dienen te worden betaald via één van de aangegeven betaalopties. De consument/koper ontvangt de bestelbevestiging/factuur automatisch op het door de consument/koper aangegeven e-mailadres.
3. De betalingstermijn voor facturen bedraagt, tenzij anders overeengekomen, zeven (7) dagen na factuurdatum.
4. In het geval de consument niet op tijd betaalt, geldt de wettelijke rente en de wettelijke regeling met betrekking tot incassokosten.
5. Cirene Cosmetics blijft eigenaar van de geleverde producten totdat de consument/koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Wederverkoop
Deze aanvullende en/of afwijkende bepalingen zijn alleen van toepassing op kopers.
1. Offertes voor wederverkoop zijn veertien (14) dagen geldig.
2. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
3. De overeenkomst tussen de koper en Cirene Cosmetics komt tot stand op het moment dat de koper schriftelijk akkoord gaat met het aanbod van Cirene Cosmetics Cirene Cosmetics een order schriftelijk aan de koper bevestigd.
4. Cirene Cosmetics heeft het recht een bestelling van de koper te weigeren, bijvoorbeeld in het geval de koper zijn betalingsverplichting in het verleden niet is nagekomen of de koper het product of de goede naam van Cirene Cosmetics schade toebrengt.
5. Het wettelijke ontbindingsrecht (bedenktermijn) geldt niet voor de koper.
6. Levertermijnen zijn in overleg. Een door partijen overeengekomen levertermijn gaat in zodra koper alle benodigde informatie en de betaling van de koper heeft ontvangen. Een overeengekomen levertermijn kan in geen geval als fatale termijn worden gezien.
7. De koper stemt ermee in dat de overeenkomst tussen de koper en Cirene Cosmetics niet op basis van exclusiviteit is en dat Cirene Cosmetics ook samenwerkt met andere wederverkopers.
8. Cirene Cosmetics heeft het recht een maximale verkoopprijs of adviesprijs aan de koper op te leggen.
9. De koper zal eventuele bijgeleverde gebruikersvoorschriften doorzetten naar zijn klanten.
10. De betalingstermijn voor facturen bedraagt veertien (14) dagen na factuurdatum.
11. Bezware

n van de koper tegen de hoogte van de factuur, schorten de betalingsverplichting niet op.
12. In het geval de betaling niet op tijd door Cirene Cosmetics is ontvangen, heeft Cirene Cosmetics het recht een maandelijkse rente van vijf procent (5%) in rekening te brengen. Een gedeelte van een maand wordt hierbij als hele maand gerekend. Ook mag Cirene Cosmetics incassokosten van tien procent (10%) met een minimum van € 250,00 in rekening brengen.
13. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het product en het ontwerp daarvan, waaronder ook promotiemateriaal ter bevordering van de verkoop van het product, berusten uitsluitend bij Cirene Cosmetics.

Garantie & aansprakelijkheid
1. De consument/koper zal het product direct bij levering controleren op kwaliteit, zichtbare schade en gebreken en zal hiervan, zonder onnodige vertraging, schriftelijk melding maken bij Cirene Cosmetics.
2. In de webwinkel getoonde afbeeldingen van producten kunnen in geringe mate afwijken. Cirene Cosmetics kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Dit is mede afhankelijk van de browser en het merk computer/telefoon.
3. Cirene Cosmetics biedt wettelijke garantie op haar producten. Garantie is uitgesloten op:
a. producten die de consument/koper zelf heeft gerepareerd of bewerkt en/of door derden heeft laten repareren of bewerken;
b. producten die aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of op een andere manier onzorgvuldig worden behandeld.


4. De consument/koper is verplicht eventueel bijgeleverde onderhouds- en/of gebruikersvoorschriften na te leven.
5. De aansprakelijkheid van Cirene Cosmetics is beperkt tot vergoeding van het aankoopbedrag dan wel her-levering van het product. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Cirene Cosmetics beperkt tot maximaal het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering uitkeert, vermeerderd met het bedrag aan eigen risico. Als er geen aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, de verzekeraar niet tot uitkering overgaat of de schade niet gedekt wordt onder de verzekering, dan is de aansprakelijkheid van Cirene Cosmetics beperkt tot maximaal het aankoopbedrag van het betreffende product.

Privacy
1. Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is ook de privacyverklaring van Cirene Cosmetics van toepassing. Deze is te vinden op onze website.
2. De door de consument/koper verstrekte persoonsgegevens, zullen alleen gebruikt worden voor de doelen als omschreven in de privacyverklaring

Klachten
1. Ben je niet tevreden over een product of heb je een klacht over de uitvoering van de overeenkomst? Dan dien je dit zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het ontstaan van je klacht, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te melden bij Cirene Cosmetics.
2. Cirene Cosmetics zal uiterlijk binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de klacht, inhoudelijk reageren op de klacht en waar mogelijk een oplossing voorstellen.
3. Voor consumenten die een klacht hebben over een aankoop via onze website, is er nog de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil of bij de Europese Commissie via het ODR-platform: http://ec.europa.eu/odr.
4. Het indienen van een klacht, ontslaat je niet van je betalingsverplichting.

Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle door Cirene Cosmetics gesloten en te sluiten overeenkomsten en deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement Zeeland-West-Brabant, tenzij een dwingende wettelijke bepaling zich hiertegen verzet. Dit geldt ook voor geschillen die slechts door één van de partijen als geschil worden gezien.
3. Partijen zullen in alle gevallen eerst proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
4. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk niet van toepassing.

Versie juli 2021